Seuran säännöt

 

YLIVIIRTEEN METSÄSTYSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

 

 

 1 §

 

Yhdistyksen nimi on             YLIVIIRTEEN METSÄSTYSSEURA RY

Kotipaikka                          KANNUKSEN KAUPUNKI

 

Yhdistys on perustettu         11.01.1962 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä SEURA

 

Seuran kieli on                    SUOMI

 

Seura on                             POHJANMAAN RIISTANHOITOPIIRIN JÄSEN

 

 

2 §

Seuran tarkoituksena on harjoittaa hallitsemillaan alueilla järkiperäistä metsästystä ja riistan­hoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

 

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1) Edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien tapojen noudattamista.

2) Verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa.

3) Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa,

    vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja

    huolehtii järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä

    luonnonsuojelusta.

4) Harjoittaa riistanhoidollista ja hyvien metsästystapojen mukaista koulutus- ja

    valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. kansalaisten sekä erityisesti

nuorison keskuudessa.

5) Edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta.

6) Kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeaa käyttöä ja järjestää

     metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä

     varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

 

4 §

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi voi yhdistyksen kesäkokous johtokunnan esityksestä hyväksyä maanomistajan tai henkilön, jolla on hallintaoikeus metsästysalueena merkittävään noin 10 hehtaariin suuruiseen maa-alueeseen ja joka vuokraa metsästysoikeuden seuralle.

 

Seuran jäsenyyttä on haettava vapaamuotoisella hakemuksella, joka esitetään seuran johto­kunnalle vähintään kuukautta ennen seuran kesäkokousta. Jäseneksi pyrkivän tulee olla todistet­tavasti metsästys-, riistanhoito- tai järjestötoimintaan osallistunut ja hakemuksessa tulee mai­nita aiempi osallistuminen edellä mainittuun toimintaan.

 

Seuran koejäseneksi voi seuran kesäkokous hakemuksen perusteella valita hyvämaineisia, met­sästystä ja siihen liittyviä järjestötoimintoja aktiivisesti harrastavia henkilöitä, joita ei ole ran­gaistu metsästysrikkomuksista. Koejäseneksi valitseminen edellyttää myös sitä, että hakijan tarkoituksena on varsinaiseksi jäseneksi pyrkiminen.

 

Koejäsenyysaika on kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen seuran kesäkokous päättää hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hakemuksen hylkäämisestä. Hakijan koeajaksi voidaan lukea aikaisempi toiminta metsästys tai järjestötoiminnassa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

5 §

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä tai kokouksen tekemiä päätök­siä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi seuran kokous erottaa, jos vähintään 2/3 läsnä olevista seuran jäsenistä on erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästysta­poja rikkonut jäsen erottaa seurasta. Erottamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistyk­selle.

Jos jäsen tahtoo erota seurasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla seuran kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

 

6 §

Seuran tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun 31 päivä.

Seuraa edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa seuraa johtokunnan toimeksiannosta. Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri. Johtokunta valitsee seuran sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

 

 

7 §

Seuran varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella.                                                       

 

 

8 §

Vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,

2) Todetaan kokouksen laillisuus,

3) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

4) Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta

    toimintavuodelta,

5) Esitetään kuluneen tilikauden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, joiden

    perusteella päätetään tilien hyväksymisestä,

6) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

    johtokunnalle,

7) Toimitetaan seuran johtokunnan puheenjohtajan vaali,

8) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali,

9) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja kahden varatilitarkastajan vaali,

10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma toimikautta varten,

11) Käsitellään toimintakauden tulo- ja menoarvio,

12) Määrätään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, erikseen molemmille

       jäsenryhmille.

13) Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat,

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä sekä riistanhoitoyhdistyksen

      jäsen

15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään

      kuukautta ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

16) Päätetään kokouksen riistanhoitoyhdistykselle/ Pohjanmaan riistanhoitopiirille

      tehtävistä esityksistä,

17) Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista  ei kuitenkaan voida tehdä

      päätöstä.

 

9 §

Kesäkokous pidetään heinä - elokuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 

1) Jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä seuran metsästys-

alueilla tulevana metsästyskautena, samoin kuin toimeenpantavista rauhoituksista ym. riis­tan suojelutoimenpiteistä,

2) Toimitetaan uusien jäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista seuran

     jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,

3) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään

     kuukautta ennen kesäkokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa

     mainitut asiat.                                                          

 

10 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, milloin seuran kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu toimitetaan 7 ':ssä mainitulla tavalla.

 

 

11 §

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa seuran metsästysmaille seuraan kuulumattomia metsäs­täjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään seuran ko­kouksen hyväksymässä metsästyssäännössä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

 

 

12 §

Seuran on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetusta riistanhoitotyöstä ym. toimin­nasta.

 

 

13 §

Seura toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen ja Metsästäjäin keskusjärjestön Pohjanmaan piirin kanssa. Seuran on vuosikokouksen jälkeen helmi-maaliskuun aikana lähetettävä riistanhoitoyhdistykselle sen määräämät tiedot toiminnastaan. Ilmoitus joh­tokunnan kokoonpanosta, jäsenluettelo ja vuosikertomus sekä annettava tarpeen vaatiessa  riistanhoitopiirille sen pyytämät tiedot. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilö- ja jäsenmuutoksista on tehtävä ilmoitus välittömästi.

 

14 §

Näitten sääntöjen muuttamista ja seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä seuran kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mai­nittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään 3/4 äänestyk­sessä annetuista äänistä.

 

 

15 §

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jäävät varat viimeisen kokouksen päätöksen mu­kaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitopiirille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

 

 

16 §

Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

 


takaisin